شعرادبیات مقاله از اینکه با آمدنتان به این وبلاگ وسر زدن به کلبه ی حقیرم، شریک در احساسات تلخ وشیرینم شده اید. بسیار سپاسگذارم .وقدم بر دیده گانم گذاشته ، هر چند دنیای مجازیست ،وتنها پذیرایی من دل نوشته هایم میباشد ،وخارج از این دنیای مجازی نیست تا همانگونه ،که در خور شماست پذیرایی کنم .لذا برمن ببخشایید... ودوست دارم شما رد پایتان را ، بر این معروضه ها ودیدگان من، با ارسال رهنمود ها ونظرات خود به یادگار بگذارید ممنون ودعا گو... http://hamidalimadadi.mihanblog.com 2020-03-31T13:29:36+01:00 text/html 2018-10-10T17:06:06+01:00 hamidalimadadi.mihanblog.com حمید علی مددی نفروشید http://hamidalimadadi.mihanblog.com/post/113 <div>برای شهید&nbsp;</div><div>محسن حُججی&nbsp;</div><div>همین.</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>این خاک پر ازبوی خدارا ، نفروشید</div><div>این کوکبه و حُجب وحیا را ، نفروشید</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>این رنگ قشنگی که به پرچم زده اندش</div><div>خون شهدارا ،شهدارا ،نفروشید</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>دنبال چه هستید؟که هی نفت بنوشید</div><div>فرزانگی وعشق وصفا را ،نفروشید</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>جمع شهدایی که رفتند ، سرودند</div><div>این خاک پر از ، آینه هارا ،نفروشید</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>سردادن ماهاکه عجب نیست ،بدانید</div><div>ماسربدهیم،این سرِ&nbsp; مارا ،نفروشید</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>پرونده ی ما&nbsp; ،از همه ازعشق، بگوید</div><div>یک برگه ازین ، کرب وبلا را ،نفروشید</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>صدمحسن ومحمود&nbsp; ،ازین سر،که گذشتند</div><div>این آینه ی&nbsp; ،قبله نما را ، نفروشید</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>مارانفروشید ،که با جمع عزیزیم</div><div>این پیکربی سرشده ها را، نفروشید</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>هربار(حمید)ازسرغیرت ، بِسُراید</div><div>این خاک پرازبوی خدارا ،نفروشید</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>#حمیدعلیمددی&nbsp;</div><div>@daxeilenadiyar</div><div>کانال سروده های حمید علیمددی text/html 2018-08-03T11:28:56+01:00 hamidalimadadi.mihanblog.com حمید علی مددی مادر، http://hamidalimadadi.mihanblog.com/post/111 <div>کاش</div><div>نفسم باز</div><div>به تکرار افتد&nbsp;</div><div>وبه یک&nbsp; لحظه</div><div>بیاید</div><div>دستهایش ، لرزان</div><div>چانه اش را رمقی</div><div>نیست&nbsp;</div><div>ولی</div><div>باصلابت گوید</div><div>تونترسی مادر.</div><div>تا ته حادثه ها می آیم.</div><div>توکه تنها ....</div><div>ومن آرام&nbsp;</div><div>به یک لحظه ، نگاه از نگهش ...</div><div>خیره در نور..</div><div>وبنشینم ولبخندزنم</div><div>چه توانی دارد!</div><div>وچه اندازه قدیس است</div><div>همین آیه ی هم وزن</div><div>خدا...</div><div>#حمیدعلیمددی&nbsp;</div><div>@daxeilenadiyar.jouin</div><div>کانال سروده های حمید&nbsp; &nbsp; علیمددی text/html 2018-07-27T15:00:46+01:00 hamidalimadadi.mihanblog.com حمید علی مددی جمعه واین همه.... http://hamidalimadadi.mihanblog.com/post/110 <div>حمید علیمددی:</div><div>به عادت هر جمعه&nbsp;</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>جمعه واینهمه اصرار ، تورا میخواهد&nbsp;</div><div>باغچه ،پنجره ، دیوار ، تورا میخواهد</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>شعر از بوی تو مدهوش ، کجایی دیگر</div><div>غزل ومثنوی هر بار ، تو را میخواهد</div><div>&nbsp;</div><div>آسمان در غرش ابر ، چو بارد گوید&nbsp;</div><div>اینهمه بارش وتکرار ، تورا میخواهد&nbsp;</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>شهر خالی شده از عشق ،&nbsp; ببین تاریکی</div><div>کوچه بی رهگذر ویار ، تورامیخواهد&nbsp;</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>آب وآتش همه درگیر ، کجایی دیگر&nbsp;</div><div>درد نا گفته ی بسیار ، تورا میخواهد&nbsp;</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>باغبانها همه درگیر ، زبی آبی باغ&nbsp;</div><div>ساقه هایی که شده دار ، تورا میخواهد&nbsp;</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>نیم روزیست که دنیا ، به خط آخر زد</div><div>این شب خالی از اقرار ، تورا میخواهد&nbsp;</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>رودودریا همه جا ، ازتو سخن میرانند</div><div>چشمه هایی همه سرشار ، تورا میخواهد&nbsp;</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>تاول باغچه ها را به نگاهی دریاب&nbsp;</div><div>گل پوشیده به صد خار ، تورا میخواهد&nbsp;</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>مات از آمدنت کن ،&nbsp; همه را در کوچه</div><div>خوش خرامیدن هشیار ، تورامیخواهد&nbsp;</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>باز در آینه حیران ،رقیبان زیرا</div><div>جام جم در پس انکار ، تورامیخواهد&nbsp;</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>شاد باشی (حمیدا) چوغزل میخواند</div><div>جمعه واین همه اصرار ، تورا&nbsp; میخواهد&nbsp;</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>#حمیدعلیمددی&nbsp;</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>@daxeilenadiyar)&nbsp; &nbsp;</div><div>داخه یل نادیار...داغهای پنهان text/html 2018-07-21T10:17:11+01:00 hamidalimadadi.mihanblog.com حمید علی مددی ازکتاب آوای ققنوس به قلم حقیرحمیدعلیمددی تقدیمتان باد http://hamidalimadadi.mihanblog.com/post/109 <div>از کتاب آوای ققنوس</div><div>به قلم حمیدعلیمددی</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>ای عاشق گفتارم ،گفنار، چه میدانی</div><div>درکوچه ی سر بازی، رفتار چه میدانی</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>من رهگذرم وعاشق ،درکوچه ی بی پروا</div><div>از شیخک صنعان وبیدار چه میدانی</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>من یوسف اوبودم، از بند رها گشتم</div><div>از جامه وهم طعنه، بازار چه میدانی</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>در گوشه ی این صحرا ،مستم به نفسهایش</div><div>از خلوت واز مستی، هشیارچه میدانی</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>من سنگ خورم از او،هم زخم زبان خلق</div><div>از شکوه واززخم ،بسیارچه میدانی</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>دیشب گله ای کردم ازدست دل زارم</div><div>گفتا که تواز عشقی نزّارچه میدانی</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>گفتم که تورادادم ،باخلق درافتادم</div><div>از رفتن بی وقت، دلدار چه میدانی</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>از هسفری کردن، با یک نفر جاهل</div><div>ای خون به دلم کرده،سربار ،چه&nbsp; میدانی</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>گفتا تو خودت اویی،اودرتورهاگشته</div><div>ازجمع پریشان ورهوارچه میدانی</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>از زخم اگرگفتی اوزخم تورا دارد</div><div>از خفتن در یک جا ، دوارچه میدانی</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>اودرهمه جاباشد ،دررنج رخت پیدا</div><div>یک نقطه ازین چرخ ،پرگارچه میدانی</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>من لب به خدابستم تاآنکه (حمیدم) گفت</div><div>هان ای دل رنجیده ازدارچه میدانی</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>#حمیدعلیمددی&nbsp;</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>@daxeilenadiyar</div><div>کانال سروده های حمید علیمددی</div> <div id="editorcontentcontent1_html" style="float:right;width:750px;height:450px;background:url(http://static.mihanblog.com//public/images/loading.gif) no-repeat center;position : relative;"><div class="rteDiv"><table class="rteBack" cellpadding="0" cellspacing="0" id="Buttons1_rte249033" width="740"> <tbody><tr> <td> <select style="font-family:tahoma;width:130px;margin:0px;padding:0px;hei" id="FontName_rte249033" onchange="selectFont('rte249033', this.id);"> <option value="">[فونت]</option> <option style="font-family: Mihan-Iransans;font-size: 10px;line-height: 10px;" value="Mihan-IransansLight">ایران سن‌سریف نازک</option> <option style="font-family: Mihan-Iransans;font-size: 10px;line-height: 10px;" value="Mihan-Iransans">ایران سن‌سریف معمولی</option> <option style="font-family: Mihan-IransansBold;font-size: 10px;line-height: 10px;" value="Mihan-IransansBold">ایران سن‌سریف ضخیم</option> <option style="font-family: Mihan-Nassim;font-size: 13px;line-height: 10px;" value="Mihan-Nassim">نسیم</option> <option style="font-family: Mihan-Koodak;font-size: 12px;line-height: 9px;" value="Mihan-Koodak">کودک</option> <option style="font-family: Mihan-Yekan;font-size: 13px;line-height: 10px;" value="Mihan-Yekan">یکان</option> <option value="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">Tahoma</option> <option value="arial,helvetica,sans-serif">Arial</option> <option value="courier new,courier,monospace">Courier New</option> <option value="georgia,times new roman,times,serif">Georgia</option> <option value="times new roman,times,serif">Times New Roman</option> <option value="verdana,arial,helvetica,sans-serif">Verdana</option> <option value="impact">Impact</option> <option value="wingdings">Wingdings</option> </select> </td> <td> <select style="font-family:tahoma;width:60px;margin:0px;padding:0px;" unselectable="on" id="fontsize_rte249033" onchange="selectFont('rte249033', this.id);"> <option value="Size">[اندازه]</option> <option value="1">1</option> <option value="2">2</option> <option value="3">3</option> <option value="4">4</option> <option value="5">5</option> <option value="6">6</option> <option value="7">7</option> </select> </td> <td><div id="showsmile_rte249033"><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiley.gif" alt="Smile" title="شکلک" onclick="showSmileBox('rte249033')"></div></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/wordclean.gif" width="25" height="24" alt="clean word" title="حذف تگ های آفیس" onclick="getWordClean('rte249033')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/removeformat.gif" width="25" height="24" alt="remove format" title="حذف قالبها" onclick="rteCommand('rte249033', 'removeformat', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/superscript.gif" width="25" height="24" alt="superscript" title="توان نویس" onclick="rteCommand('rte249033', 'superscript', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/subscript.gif" width="25" height="24" alt="Subscript" title="زیر نویس" onclick="rteCommand('rte249033', 'Subscript', '')"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" width="1" height="20" border="0" alt=""></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/cut.gif" width="25" height="24" alt="Cut" title="برش" onclick="rteCommand('rte249033', 'cut')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/copy.gif" width="25" height="24" alt="Copy" title="کپی" onclick="rteCommand('rte249033', 'copy')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/paste.gif" width="25" height="24" alt="Paste" title="درج" onclick="rteCommand('rte249033', 'paste')"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" width="1" height="20" border="0" alt=""></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/hr.gif" width="25" height="24" alt="Horizontal Rule" title="خط افقی" onclick="rteCommand('rte249033', 'inserthorizontalrule', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/numbered_list.gif" width="25" height="24" alt="Ordered List" title="درج/برداشتن فهرست عددی" onclick="rteCommand('rte249033', 'insertorderedlist', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/list.gif" width="25" height="24" alt="Unordered List" title="درج/برداشتن فهرست نقطه ای" onclick="rteCommand('rte249033', 'insertunorderedlist', '')"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" width="1" height="20" border="0" alt=""></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/outdent.gif" width="25" height="24" alt="Outdent" title="کاهش فرورفتگی" onclick="rteCommand('rte249033', 'outdent', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/indent.gif" width="25" height="24" alt="Indent" title="افزایش فرورفتگی" onclick="rteCommand('rte249033', 'indent', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/hyperlink.gif" width="25" height="24" alt="Insert Link" title="افزودن لینک" onclick="insertLink('rte249033')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/unlink.gif" width="25" height="24" alt="Remove Link" title="حذف لینک" onclick="rteCommand('rte249033', 'unlink')"></td> </tr></tbody></table><table class="rteBack" cellpadding="0" cellspacing="0" id="Buttons2_rte249033" width="740"> <tbody><tr> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/undo.gif" width="25" height="24" alt="Undo" title="Undo" onclick="rteCommand('rte249033', 'undo')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/redo.gif" width="25" height="24" alt="Redo" title="Redo" onclick="rteCommand('rte249033', 'redo')"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" width="1" height="20" border="0" alt=""></td> <td><img id="bold" class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/bold.gif" width="25" height="24" alt="Bold" title="پررنگ" onclick="rteCommand('rte249033', 'bold', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/italic.gif" width="25" height="24" alt="Italic" title="ایتالیک" onclick="rteCommand('rte249033', 'italic', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/underline.gif" width="25" height="24" alt="Underline" title="خط زیر" onclick="rteCommand('rte249033', 'underline', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/strikethrough.gif" width="25" height="24" alt="strikethrough" title="خط میان" onclick="rteCommand('rte249033', 'strikethrough', '')"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" width="1" height="20" border="0" alt=""></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/right_just.gif" width="25" height="24" alt="Align Right" title="چینش راست" onclick="rteCommand('rte249033', 'justifyright', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/centre.gif" width="25" height="24" alt="Center" title="چینش مرکزی" onclick="rteCommand('rte249033', 'justifycenter', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/left_just.gif" width="25" height="24" alt="چینش چپ" title="چینش چپ" onclick="rteCommand('rte249033', 'justifyleft', '')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/justifyfull.gif" width="25" height="24" alt="Justify Full" title="چینش منظم" onclick="rteCommand('rte249033', 'justifyfull', '')"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" width="1" height="20" border="0" alt=""></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/rtl.gif" width="25" height="24" alt="Justify Full" title="چینش راست به چپ" onclick="rteCommand('rte249033', 'rtl')"></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/ltr.gif" width="25" height="24" alt="Justify Full" title="چینش چپ به راست" onclick="rteCommand('rte249033', 'ltr')"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" width="1" height="20" border="0" alt=""></td> <td><div id="forecolor_rte249033"><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/textcolor.gif" width="25" height="24" alt="Text Color" title="رنگ متن" onclick="dlgColorPalette('rte249033', 'forecolor', '')"></div></td> <td><div id="hilitecolor_rte249033"><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/bgcolor.gif" width="25" height="24" alt="Background Color" title="رنگ پس زمینه" onclick="dlgColorPalette('rte249033', 'hilitecolor', '')"></div></td> <td><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/image.gif" width="25" height="24" alt="Add Image" title="افزودن تصویر" onclick="addImage('rte249033')"></td> <td><img class="rteVertSep" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/blackdot.gif" width="1" height="20" border="0" alt=""></td> <td><div id="table_rte249033"><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/insert_table.gif" width="25" height="24" alt="Insert Table" title="درج جدول" "="" onclick="dlgInsertTable('rte249033', 'table', '')"></div></td> <td><div id="table_rte249033"><img class="rteImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/aparat_new.png" width="56" height="24" alt="Insert Aparat" title="درج ویدئو از aparat" onclick="insertAparat('rte249033')"></div></td> <td><div id="table_rte249033"><img class="rteElmImage" src="http://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/browse.png" width="28" height="18" alt="InsertFromFileManager" title="ارسال از فایل منیجر" onclick="filemanager('rte249033')"></div></td> </tr></tbody></table><iframe id="rte249033" name="rte249033" width="738px" frameborder="0" height="350px" src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/blank.htm"></iframe><div><label><input type="checkbox" id="chkSrcrte249033" onclick="toggleHTMLSrc('rte249033');">&nbsp;نمایش به صورت کد HTML</label></div><iframe width="151" height="100" id="cprte249033" src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/palette.htm" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="visibility:hidden; position: absolute;"></iframe><input type="hidden" id="hdndata[content1_html]_249033" name="data[content1_html]" value=""></div></div><style type="text/css"></style><script>geteditorinit("http://mihanblog.com/public","data[content1_html]",249033,1,750,350,0,0,"content1_html")</script> text/html 2018-07-21T10:03:04+01:00 hamidalimadadi.mihanblog.com حمید علی مددی ازکتاب آوای ققنوس به قلم حقیرحمیدعلیمددی تقدیمتان باد http://hamidalimadadi.mihanblog.com/post/108 <div>ای ساقی زیبارو،دست ازهمه خمهاشو</div><div>تاآنکه خُمارم من، روبرتونیارم رو</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>من جام می ام دربر،ازصوم وصلادورم</div><div>تنهارُخت ای ساقی،من رابِکِشداینسو</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>درجامه ی چرکینم،صدشیخ نهان دارم</div><div>درموی پریشانم،صدعارف کج ابرو</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>نَعلین مراساقی،امشب توگِروبردار</div><div>وان باده بیاورجان،تانعره زنم یاهو</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>من مرشدواستادم،هرچندکه مستم کرد</div><div>آن لعل بَدَخشانت،یاآن قدح خوشبو</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>گرکُنج خراباتم،یاگوشه ی میخانه</div><div>ازصَوف دلم خیزد،صدطوطیک خوشگو</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>درچهره نهان کردم،این عشق خدایی را</div><div>شایدهمگی دیدند،پَر وانکنی پُررو</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>مستم وچنان مستی،کزباده ی این ساقی</div><div>سرپیش نهادم تا ،اندازدم ازبازو</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>پروانه کجاچون من،محوخُم مَی&nbsp; گردد</div><div>این گفت (حمید) ایجان،نَعشم به همین مَی&nbsp; شو</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>#حمیدعلیمددی&nbsp;</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>@daxeilenadiyar.jouin</div><div>کانال سروده های حمید&nbsp; &nbsp; علیمددی text/html 2018-07-21T09:55:40+01:00 hamidalimadadi.mihanblog.com حمید علی مددی به استقبال غزلی از خواهرارجمندمژگان برنده http://hamidalimadadi.mihanblog.com/post/107 <div>(آشفتگی موی مرا شانه نکردی)</div><div>یادی زمن عاشق دیوانه نکردی</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>هی ردشدی وکوچه ندیدی چه بگویم</div><div>هی شعله زدی رحم به پروانه نکردی</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>این بار که بر دوش منش تیزنشاندی</div><div>فکری به چنین بار واین شانه نکردی</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>هی نازکشیدم وکشیدم وکشیدم</div><div>یکدم نگهی برمن دُردانه نکردی</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>من تلخترین قصه ی انسانم وعاشق</div><div>هی زخم زدی لطف حکیمانه نکردی</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>مژگان تو&nbsp; انبوه ترین فوج مناجات</div><div>یادی توازین مسجد ویرانه نکردی</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>هرچند(حمید)ازهمه ی خویش بریدست</div><div>یکبارنگاهی توبرین خانه نکردی</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>آبادترین نقطه ی آرامش روحی</div><div>یک لحظه نگاهیم چوویرانه نکردی</div><div>#حمیدعلیمددی&nbsp;</div><div>بداهه</div><div>به استقبال غزل قشنگ&nbsp;</div><div>خواهرم</div><div>مژگان برنده</div><div>@daxeilenadiyar.jouin</div><div>کانال سروده های حمید&nbsp; &nbsp; علیمددی text/html 2018-07-21T09:42:08+01:00 hamidalimadadi.mihanblog.com حمید علی مددی بداهه به استقبال حزین لاهیجی http://hamidalimadadi.mihanblog.com/post/105 <div>(تنگ است دلم قوت فریاد کجایی) لاهیجی</div><div>زخمی که نشاندی شب خرداد کجایی</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>آغوش من از لحظه ی دیدار تو بازست</div><div>درسوگ من ای منتظردادکجایی</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>غمگین که نشستم همه دیدند غمم را</div><div>همچون من سودازده ،دلشاد ،کجایی</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>دربودن من هیچ نپرسی که کجارفت؟</div><div>فریادرسم درشب بیداد کجایی</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>مدهوش توگشتم که چنین زخم نه مردیست</div><div>آواره شدم ای همه آباد کجایی</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>شیرین صفتم درشب معراج دل خویش&nbsp;</div><div>آغوش گشا ای همه فرهاد کجایی&nbsp;</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>درتیر نشاندی همه ی جان (حمیدم )</div><div>بازآی توای لذّت مردادکجایی</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>#حمیدعلیمددی</div><div>بداهه</div><div>تقدیمتان</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>@daxeilenadiyar.jouin</div><div>کانال سروده های حمید&nbsp; &nbsp; علیمددی text/html 2018-07-21T09:39:24+01:00 hamidalimadadi.mihanblog.com حمید علی مددی بداهه.. http://hamidalimadadi.mihanblog.com/post/104 <div>هفت اقلیم جهان طرّه ی گیسوی توبود</div><div>وچنین شد که جهان یکسره اش طوفانیست</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>آفرینش چه کند با دل مسکین عشاق</div><div>زلزله یک ذرّه از حال خوش عرفانیست</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>خم ابروی توشمشر قیا مست زند زخم</div><div>زخمهای تو به اقلیم دلم پنهانیست ؟</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>توبه کردم که درین رود نگویم غم دل</div><div>با(حمید)ازچه نگویم زغمم&nbsp; عریانیست</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>بی هوادست درآغوش غزل کرده دلم</div><div>عاشقی بادل خونین غزل بارانیست</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>سرقدم کرده دلم تاکه بگوید این درد</div><div>دردهای دل من همچو رُخت پیدانیست</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>#حمیدعلیمددی&nbsp;</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>بداهه ای قاصر تقدیم اساتید عزیزم عباس خوش عمل،نرگس درکی،ستاره بانو،مهدی عزیزومهناز بانو</div><div>به امیدپذیرش</div><div>@daxeilenadiyar.jouin</div><div>کانال سروده های حمید علیمددی text/html 2018-07-21T09:36:42+01:00 hamidalimadadi.mihanblog.com حمید علی مددی درشهر کسی امشب ...از کتاب آوای ققنوس به قلم حقیرحمیدعلیمددی http://hamidalimadadi.mihanblog.com/post/103 <div>غزلی زیبا از کتاب آواز ققنوس تقدیم نگاه پاک عزیزان ودوستانم&nbsp;</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>&nbsp;</div><div>درشهرکسی امشب ، این گوشه نظردارد ؟</div><div>یا آنکه درین کوچه ، یک روزنه در دارد؟</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>از پای چوننشستی ، از باده کمک گیرم</div><div>درجمع همه زاهد ، کی باده ی تر دارد؟</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>در خانه ی هر عالم ، پیک سحری برپاست</div><div>زین غلغله در شبها ، یاران که خبردارد؟</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>در صومعه اررقصم ، مست ازمی اوباشم</div><div>بی مستی وهشیاری ، کی خطبه ثمردارد</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>دست از دل ودین شستم ، تا آنکه رّخش دیدم&nbsp;</div><div>صد چون من دلخسته ، اوبسته کمردارد</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>گربرسر پیمانی ، پیمانه ی من پرکن</div><div>کین لیله ی قدر من ، بی جام ضرردارد</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>بس یوسف کنعانی ، در این چَه او دیدم</div><div>شاید که زلیخاها ، یا لیلِ دگردارد</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>باچشم دلم دیدم ، بایک سرببُریده</div><div>در معرکه میرقصد ، کی خوف وحذر دارد</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>شرم از می ومیخانه ، دارم چو(حمید)امشب&nbsp;</div><div>زیرا که دل پاکش ، ازعشق خبردارد</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>#حمیدعلیمددی&nbsp;</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>@daxeilenadiyar.jouin</div><div>کانال سروده های حمید&nbsp; &nbsp; علیمددی text/html 2018-07-21T09:34:47+01:00 hamidalimadadi.mihanblog.com حمید علی مددی من رفتم وداغ تورا..از کتاب آوای ققنوس به قلم حقیر حمیدعلیمددی http://hamidalimadadi.mihanblog.com/post/102 text/html 2018-07-21T09:27:02+01:00 hamidalimadadi.mihanblog.com حمید علی مددی ازکتاب آوای ققنوس به قلم حقیرحمیدعلیمددی تقدیمتان باد http://hamidalimadadi.mihanblog.com/post/101 text/html 2016-06-21T20:01:06+01:00 hamidalimadadi.mihanblog.com حمید علی مددی در نگارستان جانم یک غزل برپاشده http://hamidalimadadi.mihanblog.com/post/98 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">در نگارستان جانم یک غزل برپاشده<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">سربرآورد ازدرونم ، همچو گل احیا شده<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">ازلب نوشین دلبر ، تا حکایت میکند<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">شور شهرآشوب دیگر، درغزل ا نشا شده<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">بادل ودیده که دیدش، ذکر یارش میکند<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">این دل ودیده به راهش ، همچنان &nbsp;لولا شده<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">قافیه در هرغزل ، همراه تلمیح وجناس<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">چون سرایدازنگاهش ، پس غزل زیبا شده <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">ناگهان از قعر جانم ، میخروشد این غزل <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">هرکسی بیند مرا ، گویدکه اوشیداشده<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">آنچنان درخویشتن پیچیده ام من روزوشب<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">دودآهم برفلک ، خنیاگر غوغا شده<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">گوشه ی دنجی که یابم ، باغزل همره شوم<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">خلق نابخرد بگوید ، بازاوتنها شده<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">مادران خود زنده هستند درنهاد هرپسر<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">بالاخص هرشاعری کز، مام خود احیا شده<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">شاعرمحبوب شعرم ، همچنان یاد(حمید)<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">یادروی مادرم ، دراین غزل&nbsp; پیدا شده <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> text/html 2016-05-06T06:43:09+01:00 hamidalimadadi.mihanblog.com حمید علی مددی همسفر http://hamidalimadadi.mihanblog.com/post/97 <div><br></div><div><br></div><div><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:23.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">همسفر ...</span></b><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">پای این عهد نشستیم ، خدا میداند <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">روی بر تیغ نبستیم ، خدا میداند<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">این عجب نیست که ما ، خاک نشینت باشیم<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">بند دل را نگسستیم ، خدا میداند<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">مستی چشم تو از ، روز ازل باعث شد <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">سیب از شاخه شکستیم ، خدا میداند<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">پشت این پنجره ها ، عمر من ارزان پر زد<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">از بد حادثه جستیم ، خدا میداند<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">من کی از دایره ی عشق جدا گردیدم ؟<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">بنده ی روز الستیم ، خدا میداند<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">چرخ تا بود ، بسی رنج به رویم پاشید<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">رهرو قافله هستیم ، خدا میداند<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">گریه هایم ، که به دنبال نگاهت بارید<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><b><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA">ای "حمیدا" نشکستیم خدا می داند ...</span></b><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></b></p></div> text/html 2016-02-06T16:50:17+01:00 hamidalimadadi.mihanblog.com حمید علی مددی دوستان لطف کنند به کانال داخه یل نادیار یپیوندند http://hamidalimadadi.mihanblog.com/post/95 <font size="5">&nbsp;کودکی هایمان &nbsp; &nbsp; &nbsp; چه زیبا یود وهست&nbsp;</font><div><font size="5">وخاطره هایی که همیشه با ماست&nbsp;</font><div><font size="5">کودکی نه &nbsp;زیرا عشق ها در زمانی شکل میگیرد که سالهای انتظاری را خوب وعالی با سلول های جان حفاظت میکند اینست که ما بعد از ان ایام خاطرات شیرین کمتر داریم &nbsp;&nbsp;</font></div><div><font size="5">تقدیم به کودکی همه ی دوستانی که مهمان این فضای حقیرانه ی منند</font></div></div><div><font size="5"><br></font></div><div><font size="5"><br></font></div><div><br></div><div><font size="5">دوستان عزیز با تاملی در کانال تلگرامم مهمان چشم هایم شوید&nbsp;</font></div><div><br></div><div><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 29.3333px; line-height: 33.7333px;"><font face="B Nazanin"><b>https://telegram.me/daxeilenadiyar</b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:22.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:22.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">تو کیستی <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">توکیستی؟ توکیستی ؟د رخواب من بنشسته ای&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">تاچشم می بندم به شب ، &nbsp;تو دیده ام را جسته ای<o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">خاموش تا تو میشوی، این چشم برهم میزنم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="RTL"></span>&nbsp;لیکن چو طوفان می غری ، صدموج راپیوسته ای <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">تا خواب از من می بری ، بیتاب میگردد دلم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">یک دم عنان برکش زمن ، تا دستهایم بسته ای <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">تا چشم بر هم می زنم ، در می زنی پیدا شوی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="RTL"></span>&nbsp;در نی نوای این دلم ، صدبند را بشکسته ای <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">من یافتم تو کیستی ، تو کودکی های منی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="RTL"></span>&nbsp;شب گرد کوچه های من، تا کی به من سر می زنی <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">تو موقعی پیدا شوی ، کز نای من خیزد نوا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="RTL"></span>&nbsp;ای نی نوایم لحظه ای ، گز خاطرم بگسسته ای <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">تا شب نشینی در برم ، از نوجوانه می زنم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">در شوره زارم جان بگیر، هر چند جانا خسته ای <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">خاکسترم بر باد شد ، از جور این گردون شر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="RTL"></span>&nbsp;موسی صفت بازم بخوان ، عظم رمیمم دسته ای <o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">ای کاش دل برنا نبود ، در خاک دائم می غنود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="RTL"></span>&nbsp;دیگر (حمیدا)کم بگو ، در خواب من بنشسته ای&nbsp;</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;">عظم رمیم :استخوان هایی که از مرده به جا میماند</span></b></p></div> text/html 2016-01-25T16:00:19+01:00 hamidalimadadi.mihanblog.com حمید علی مددی دوبیتی هایی ناقابل تقدیم به شما عزیزان http://hamidalimadadi.mihanblog.com/post/92 <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">خدایا عاشقم عاشق ترم کن<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">ازاین چیزی که هستم بهترم کن<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">همه گویند &nbsp;عاشق خوار باشد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">میان این همه عاشق سرم کن<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">شب است وگریه هایم دیدنی شد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">شراب اشک من هم چیدنی شد<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">بیا امشب که میمیرم ببوسم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">لبان محتضر بوسیدنی شد<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">سلام ای گل که پنهانی همیشه </span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: Arial;mso-bidi-language:FA"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">اسیر خاک گلدانی همیشه<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">اگر از خاک گلدان دورگردی<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">رفیق این گلستانی همیشه<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">خدایا یار من دلشاد باشد <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">زقید وبند غم آزاد باشد <o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">اگر یک لحظه ای غمگین نشیند<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA"> </span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-language:FA">به یاد مردن فرهاد باشد<o:p></o:p></span></p>